Član 1

Ovim pravilnikom se uređuje oblik i sadržina obrasca za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).

Član 2

Obrazac za odustanak sadrži:

1) naziv, adresu, broj telefona, broj faksa i elektronsku poštu trgovca;

2) izjavu potrošača kojom na jasan i razumljiv način obaveštava trgovca da odustaje od ugovora;

3) datum zaključenja ugovora;

4) datum prijema robe;

5) razloge za odustanak, uz napomenu da potrošač nije dužan da ih navede;

6) ime, prezime i adresu potrošača;

7) svojeručni potpis potrošača, ukoliko obrazac dostavlja poštom ili faksom;

8) datum popunjavanja obrasca.

Član 3

Obrazac za odustanak od ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 4

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržini obrasca za jednostrani raskid ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija (“Službeni glasnik RS”, broj 50/11).

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Obrazac

IZJAVA O ODUSTANKU OD UGOVORA ZAKLJUČENOG NA DALJINU ILI UGOVORA KOJI SE ZAKLJUČUJE IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA

Popunjava trgovac Naziv: Adresa:
Broj telefona/faksa: Elektronska pošta:
Popunjava potrošač Ovim obaveštavam da odustajem od ugovora o prodaji sledeće robe/usluge(*):
Datum zaključenja ugovora Datum prijema robe
Razlozi za odustanak (nije obavezno popunjavati):
Ime i prezime potrošača:
Adresa potrošača:
Potpis potrošača
(ukoliko se dostavlja poštom ili faksom):
Datum
(popunjavanja obrasca):
 (*) Precrtati nepotrebno.